W dniu 21 stycznia 2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 podjął uchwałę nr 259/VI/19 w sprawie zmiany uchwały nr 5958/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałania 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WrOF (Numer naboru RPDS.06.03.02-IZ.00-02-278/17)”. 

W wyniku procedury odwoławczej do dofinansowania zostało wybranych 6 projektów. 
W ramach niniejszego naboru do dofinansowania zostało wybranych łącznie 20 projektów.

Zaktualizowana lista znajduje się w zakładce o naborze:

Ogłoszenie o konkursie nr RPDS.06.03.02-IZ.00-02-278/17 dla poddziałania 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WrOF TYP B