“22 października 2018 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 6112/V/18 w sprawie zmiany uchwały nr 5958/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałania 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WrOF (Numer naboru RPDS.06.03.02-IZ.00-02-278/17).”
 
Do dofinansowania wybrany został 1 projekt z obniżonym poziomem dofinansowania.
(po wyrażeniu zgody Wnioskodawcy na powyższe)

W ramach niniejszego naboru do dofinansowania zostało wybranych łącznie 14 projektów.

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPDS.06.03.02-IZ.00-02-278/17 – ZIT WrOF – zmiana listy 22.10.2018 r. w zakładce z ogłoszeniem.