W dniu 12 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 podjął uchwałę nr 3131/V/16 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną w tym zawodową, Poddziałanie 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną w tym zawodową – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.07.02.02-IZ.00-02-079/16).
 
Do dofinansowania zostały wybrane 4 projekty, których wartość całkowita wynosi 4 182 742,84 PLN,  natomiast wartość dofinansowania wynosi 3 547 681,41  PLN.
Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu, informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej dla oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną w tym zawodową Poddziałania 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną w tym zawodową – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.07.02.02-IZ.00-02-079/16) oraz Regulamin pracy KOP znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze.