21 marca 2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 3525/V/17 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe – Poddziałania  4.3.2 Dziedzictwo kulturowe – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.04.03.02-IZ.00-02-114/16).

Do dofinansowania wybrano 7 projektów. Całkowita wartość wybranych projektów wynosi 25 636 083,28 PLN, a dofinansowanie wynosi 13 845 369,96 PLN.
Listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu, informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej dla oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe – Poddziałania  4.3.2 Dziedzictwo kulturowe – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.04.03.02-IZ.00-02-114/16) oraz Regulamin pracy KOP znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze.