31 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę  nr 5775/V/18 w sprawie wyboru projektów w trybie pozakonkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.2 System transportu kolejowego, Poddziałania 5.2.2 System transportu kolejowego – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.05.02.02-IZ.00-02-296/18).

 Do dofinansowania został wybrany projekt, którego całkowita wartość wynosi 72 207 701,61 zł,  natomiast rekomendowana wartość dofinansowania wynosi 49 631 330,89 zł.
 

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów oraz informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej dla oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów złożonych w ramach naboru nr RPDS.05.02.02-IZ.00-02-296/18 znajdują się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze.