27 lutego 2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 podjął uchwałę nr 3421/V/17 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową, Poddziałanie 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.07.02.02-IZ.00-02-092/16).

Do dofinansowania zostały wybrane 3 projekty, których wartość całkowita wynosi 6 935 532,76 PLN,  natomiast wartość dofinansowania wynosi 5 350 160,09  PLN.

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu, informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej dla oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową Poddziałania 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową  – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.07.02.02-IZ.00-02-092/16) oraz Regulamin pracy KOP znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze.