24 września 2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 1247/VI/19 w sprawie zmiany uchwały nr 254/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego wyboru projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.10.02.02-IZ.00-02-300/18).

17 września 2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję w sprawie wykorzystania środków pozostałych do rozdysponowania z EFS i Budżetu Państwa w ramach poszczególnych Działań/Poddziałań  RPO WD w związku z odstąpieniem od podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPDS.10.02.02-02-0017/18.

Do dofinansowania zostały wybrane kolejne 3 projekty z Listy, których łączna całkowita wartość wynosi 1 948 691,67 zł, natomiast wartość dofinansowania (środki europejskie) wynosi 1 656 387, 91 zł.

Lista znajduje się również w zakładce o naborze.