7 listopada 2016 r. została zakończona ocena zgodności projektów ze Strategią ZIT WrOF w ramach naboru nr RPDS.03.04.02-IZ.00-02-129/16 dla Poddziałania 3.4.2 Wdrożenie strategii niskoemisyjnych – ZIT WrOF.
Pozytywnie oceniono 9 projektów, których wartość całkowita wynosi 138 678 524,75 PLN,  natomiast wartość dofinansowania wynosi 113 779 323,16 PLN.
Żaden projekt nie został negatywnie oceniony.
Wszystkie projekty zostały skierowane do oceny formalnej.
Lista projektów po ocenie zgodności ze Strategią ZIT WrOF zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny w ramach konkursu znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze.