Lista projektów przekazanych do  etapu oceny formalno – merytorycznej do konkursu zamkniętego nr RPDS.09.01.02-IP.02-02-206/16  dla Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja – ZIT WrOF