Informujemy, że dla naboru RPDS.04.02.02-IZ.00-02-123/16  Poddziałania 4.2.2 – Gospodarka wodno-ściekowa– ZIT WrOF  zatwierdzona została lista projektów przekazanych do oceny formalno-merytorycznej.