Informujemy, że dla naboru nr RPDS.10.04.02-IZ.00-02-138/16 w ramach Poddziałania 10.4.2 – Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT WrOF została zatwierdzona została lista projektów przekazanych do oceny formalno-merytorycznej. Lista  znajduje się także tutaj