Informujemy, że dla naboru PDS.10.01.02-IZ.00-02-117/16  w ramach Poddziałania 10.1.2 –Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej –  ZIT WrOF  zatwierdzona została lista projektów przekazanych do oceny formalno-merytorycznej.