02.03.2017 Kategoria: Wiadomości
Ocena formalna w ramach oceny formalno-merytorycznej dla naboru nr RPDS.10.01.02-IZ.00-02-175/16 w ramach Poddziałania 10.1.2  Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej– ZIT WrOF, została zakończona.

Do oceny merytorycznej zostało przekazanych 17 projektów, których wartość całkowita wynosi 21 145 632,62 zł , natomiast wartość dofinansowania to 17 727 485,05 zł.

Lista projektów przekazanych do oceny merytorycznej w ramach oceny formalno-merytorycznej dla naboru nr RPDS.10.01.02-IZ.00-02-175/16 znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze