Ocena merytoryczna dla naboru nr RPDS.10.02.02-IZ.00-02-241/17 w ramach poddziałania 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WrOF została zakończona.
Do oceny strategicznej ZIT WrOF zostało przekazanych 11 projektów, których wartość całkowita wynosi 13 796 162,74 zł, natomiast wartość dofinansowania (środki europejskie) to 11 726 738,31 zł.
Lista znajduje się również w zakładce z ogłoszeniem o naborze