Ocena merytoryczna w ramach oceny formalno-merytorycznej dla naboru nr RPDS.10.01.02-IZ.00-02-175/16 w ramach Poddziałania 10.1.2  Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej– ZIT WrOF, została zakończona.
Do oceny zgodności ze strategią ZIT WrOF zostało przekazanych 16 projektów, których wartość całkowita wynosi 20 862 632,62 zł, natomiast wartość dofinansowania to 17 486 935,05 zł.