W dniu 21 czerwca 2019 r. zakończył się I etap oceny formalnej wniosków.

W ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w trybie konkursowym dla Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałania 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.03.04.02-IZ.00-02-318/18) w I etapie ocenie formalnej, dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów, poddano 9 projektów. Projekty zostały pozytywnie ocenione i przekazane do kolejnego – II etapu oceny formalnej.