24 października 2019 r. zakończył się II etap oceny formalnej wniosków w ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 4 Środowisko i zasoby 4.5 Bezpieczeństwo Poddziałania 4.5.2 Bezpieczeństwo – ZIT WrOF (nr naboru RPDS.04.05.02-IZ.00-02-354/19).
W II etapie oceny formalnej, dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów, ocenie poddano 4 projekty. Projekty został pozytywnie ocenione i przekazane do kolejnego etapu – oceny merytorycznej.
Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej w ramach naboru znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszonym naborem.