Dnia 04 kwietnia 2019 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie w ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 dla Osi priorytetowej 4 Bezpieczeństwo, Działania 4.5 Bezpieczeństwo, Poddziałania 4.5.2 Bezpieczeństwo – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.04.05.02-IZ.00-02-317/18). W ocenie merytorycznej, dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów, ocenie poddano 3 projekty. Wszystkie projekty zostały pozytywnie ocenione i przekazane do kolejnego etapu – oceny strategicznej ZIT.

Lista projektów przekazanych do oceny strategicznej znajduje się również w zakładce z ogłoszeniem o naborze:

http://zitwrof.pl/nabory-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-nr-rpds-04-05-02-iz-00-02-31718-dla-poddzialania-4-5-2-bezpieczenstwo-zit-wrof/