Dnia 13 lutego 2019 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie w ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 dla Osi priorytetowej 7 Infrastruktura edukacyjna, Działania 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową, Poddziałania 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.07.02.02-IZ.00-02-312/18). W ocenie merytorycznej, dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów, ocenie poddano 6 projektów. Wszystkie projekty zostały pozytywnie ocenione i przekazane do kolejnego etapu – oceny strategicznej ZIT.

Pozytywnie oceniono 6 projektów, których wartość całkowita wynosi 10 403 456,29 PLN, natomiast wartość dofinansowania wynosi łącznie 8 836 701,39 PLN. Przedmiotowe projekty zostały skierowane do oceny strategicznej ZIT.

Lista projektów skierowanych do oceny strategicznej ZIT w ramach naboru RPDS.07.02.02-IZ.00-02-312/18-ZIT WrOF znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze:  https://zitwrof.pl/nabory-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-nr-rpds-07-02-02-iz-00-02-31218-dla-poddzialania-7-2-2-inwestycje-edukacje-ponadgimnazjalna-tym-zawodowa-zit-wrof/