8 stycznia 2018 r. zakończył się I etap oceny formalnej wniosku.

W ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1. Drogowa dostępność transportowa, Poddziałania  5.1.2 Drogowa dostępność transportowa – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.05.01.02-IZ.00-02-284/17) w I etapie ocenie formalnej, dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów, poddano 1 projekt. Projekt został pozytywnie oceniony i przekazany do kolejnego – II etapu oceny formalnej.

Wartość projektu wynosi 20 000 000,00 PLN, z czego wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 17 000 000,00 PLN