W dniu 18 grudnia 2018 r. zakończył się I etap oceny formalnej wniosków.  W ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w trybie konkursowym dla Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura edukacyjna, Działania 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową, Poddziałania 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną w tym zawodową – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.07.02.02-IZ.00-02-312/18)  w I etapie ocenie formalnej, dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów, poddano 7 projektów. Projekty zostały pozytywnie ocenione i przekazane do kolejnego – II etapu oceny formalnej.
 Całkowita wartość projektów wynosi 12 569 632,54 PLN,, z czego wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 682 201,20 PLN.

 
„Lista projektów skierowanych do II etapu oceny formalnej w ramach naboru RPDS.07.02.02-IZ.00-02-312/18” znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze.