16 stycznia 2017 r. zakończona została ocena formalna wniosków. W ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WrOF (nr naboru RPDS.03.04.02-IZ.00-02-129/16) ocenie formalnej, dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów, poddano 9 projektów.

Wyniki oceny formalnej
przedstawiają się następująco:

  • Pozytywnie oceniono 9 projektów o wartości 138 695 006,75 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 113 663 043,17 PLN.
  • Żaden projekt nie został odrzucony.
  • Żaden projekt nie został wycofany z oceny.
  • Projekty pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej zostały skierowane do kolejnego etapu oceny, tj. do oceny merytorycznej.

Lista znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze