13 czerwca 2018 r. zakończył się II etap oceny formalnej wniosku. W ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, dla Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.2. System transportu kolejowego, Poddziałania 5.2.2 System transportu kolejowego – ZIT WrOF (Nr naboru
RPDS.05.02.02-IZ.00-02-296/18) w II etapie ocenie formalnej, dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów, poddano 1 projekt. Projekt został pozytywnie oceniony i przekazany do kolejnego etapu – oceny merytorycznej.

Całkowita wartość projektu wynosi 72 207 701,61 zł, z czego wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 49 631 330,89 zł.
Lista dostępna również pod naborem.