6 czerwca 2018 r. zakończył się II etap oceny formalnej wniosków. W ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałania 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.06.03.02-IZ.00-02-278/17) w II etapie oceny formalnej, dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów, poddano 38 projektów. Wszystkie projekty zostały pozytywnie ocenione i przekazane do kolejnego etapu oceny merytorycznej.

Całkowita wartość projektów wynosi 34 676 272,91 zł, z czego wartość dofinansowania wynosi 23 253 575,35 zł.
Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej w ramach naboru nr RPDS.06.03.02-IZ.00-02-278/17 znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem.