16 listopada 2016 r. zakończona została ocena formalna wniosków. W ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, Działanie 4.2.2. Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.2.2   Gospodarka wodno-ściekowa- ZIT WrOF (RPDS.04.02.02-IZ.00-02-123/16) ocenie formalnej, dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów, poddano 4 projekty, z których wszystkie zostały przekazane do dalszego etapu oceny.