Informujemy, że w ramach naboru wniosków nr RPDS.04.04.02-IZ.00-02-109/16 Poddziałanie 4.4.2  Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych- ZIT WrOF (nr naboru RPDS.04.04.02-IZ.00-02-109/16) został zatwierdzona lista projektów przekazanych do oceny merytorycznej. Lista znajduje się również tutaj