Dnia 20 kwietnia 2017 r. zakończyła się ocena formalna wniosków. W ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, Działanie 4.4. Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych, Poddziałanie 4.4.2 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych  – ZIT WrOF   (nr naboru RPDS.04.04.02-IZ.00-02-192/16) ocenie formalnej, dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów, poddano 8 projektów.

Wyniki oceny formalnej przedstawiają się następująco:

  • Pozytywnie oceniono 6 projektów o wartości 11 705 062,11 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 7 958 167,87 PLN.
  • 2 projekty  zostały odrzucone.
  • Żaden projekt nie został wycofany z oceny.
  • Projekty pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej zostały skierowane do kolejnego etapu oceny, tj. do oceny merytorycznej.