14 listopada 2016 r. zakończona została ocena formalna wniosków. W ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 5 Transport, Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa, Poddziałanie 5.1.2   Drogowa dostępność transportowa- ZIT WrOF (nr naboru RPDS.05.01.02-IZ.00-02-186/16) ocenie formalnej, dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów, poddano 1 projekt, złożony w trybie pozakonkursowym.

Wyniki oceny formalnej przedstawiają się następująco:

  • Pozytywnie oceniono 1 projekt o wartości 75 676 574,00 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 52 296 819,42 PLN.
  • Projekt pozytywnie oceniony na etapie oceny formalnej został skierowany do kolejnego etapu oceny, tj. do oceny merytorycznej.