23 lipca 2018 r. zakończyła się ocena formalna wniosku o dofinansowanie.
 
W ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Drogowa dostępność transportowa, Poddziałania 5.1.2 Drogowa dostępność transportowa – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.05.01.02-IZ.00-02-308/18) w II etapie ocenie formalnej, dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów, poddano 1 projekt. Projekt został pozytywnie oceniony i przekazany do kolejnego – etapu oceny merytorycznej.
 
Całkowita wartość projektu wynosi 38 264 676,00 zł, natomiast łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 19 925 928,68 zł w tym 18 791 782,37 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz 1 134 146,31 zł z Budżetu Państwa (BP).

Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej w ramach naboru RPDS.05.01.02-IZ.00-02-308/18” znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze.