Zakończona została ocena formalna wniosków. W ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałanie 6.1.2 C  Inwestycje w infrastrukturę społeczną- ZIT WrOF (nr naboru RPDS.06.01.02-IZ.00-02-101/16) ocenie formalnej, dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów, poddano 6 projektów z czego jeden został odrzucony.