Informujemy, że w ramach naboru wniosków nr RPDS.07.01.02-IZ.00-02-074/16 dla Poddziałania 7.1.2  Inwestycje w edukację przedszkolna, podstawową i gimnazjalną- ZIT WrOF (nr naboru RPDS.07.01.02-IZ.00-02-074/16) została zatwierdzona lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej.
Lista znajduje się również tutaj