Dnia 01 grudnia 2016 r. zakończona została ocena formalna wniosków. W ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.2. Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną w tym zawodową, Poddziałanie 7.2.2  Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną w tym zawodową – ZIT WrOF (nr naboru RPDS.07.02.02-IZ.00-02-079/16) ocenie formalnej, dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów, poddano 5 projektów.

Wyniki oceny formalnej
przedstawiają się następująco:

  • Pozytywnie oceniono 4 projekty o wartości 4 182 742,84 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 3 547 681,41 PLN.
  • 1 projekt został odrzucony.
  • Żaden projekt nie został wycofany z oceny.
  • Projekty pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej zostały skierowane do kolejnego etapu oceny, tj. do oceny merytorycznej.