28 marca 2018 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosku. W ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.2. System transportu kolejowego, Poddziałania  5.2.2 System transportu kolejowego – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.05.02.02-IZ.00-02-286/17) ocenie merytorycznej dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów, poddano 1 projekt. Projekt został pozytywnie oceniony i przekazany do kolejnego etapu – oceny strategicznej ZIT WrOF.
 
Wartość całkowita projektu wynosi 10 590 300,00 PLN, z czego wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 7 170 489,13 PLN.