Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny zgodności ze Strategią ZIT w ramach konkursu nr RPDS.09.01.02-IP.02-02-195/16 dla Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja – ZIT WrOF