Dnia 7 sierpnia 2017 r. została zakończona ocena formalna dla naboru nr RPDS.10.02.02-IZ.00-02-241/17 w ramach Poddziałania 10.2.2  Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej- ZIT WrOF.
Pozytywnie pod względem formalnym ocenionych zostało 15 projektów, których wartość całkowita wynosi 15 836 133,07 zł, natomiast wartość dofinansowania (środki europejskie) to 13 423 819,42 zł. Projekty te zostaną przekazane do oceny merytorycznej, która rozpocznie się 30 sierpnia 2017.
Lista projektów znajduje się również w zakładce o naborze