W dniu 23 stycznia 2018 r. została zakończona ocena formalna dla naboru nr RPDS.10.04.02-IZ.00-02-273/17 w ramach Poddziałania 10.4.2 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT WrOF
Pozytywnie pod względem formalnym ocenione zostały 4 projekty, których wartość całkowita wynosi   6 350 772,60 zł,  natomiast wartość dofinansowania (środki europejskie) to 5 398 156,71 zł. Projekty te zostaną przekazane do oceny merytorycznej, która rozpocznie się 16 lutego 2018 r.
 Komisja Oceny Projektów działa na podstawie Regulaminu pracy KOP dla konkursów współfinansowanych z EFS ogłaszanych wspólnie przez IZ RPO WD 2014-2020 oraz ZIT w ramach RPO WD 2014-2020 zatwierdzonego 18 grudnia 2017 r

Lista znajduje się również w zakładce z ogłoszeniem o naborze.