29 czerwca 2018 r. został zakończony nabór wniosków nr  RPDS.05.01.02-IZ.00-02-308/18 w trybie pozakonkursowym dla Działania 5.1 Drogowa dostępność transportowa, Poddziałania 5.1.2 Drogowa dostępność transportowa – ZIT WrOF.
 
W ramach naboru złożono 1 wniosek, którego całkowita wartość wynosi 38 264 676,00 zł, natomiast łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 19 925 928,68 zł w tym 18 791 782,37 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz 1 134 146,31 zł z Budżetu Państwa (BP).”
 
Lista projektów złożonych w ramach naboru znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze.