30 marca 2018 r. został zakończony nabór wniosków nr RPDS.05.02.02-IZ.00-02-296/18 w trybie pozakonkursowym dla Poddziałania 5.2.2 System transportu kolejowego – ZIT WrOF.
W ramach naboru złożono 1 wniosek, którego wartość całkowita wynosi 72 207 701,61 PLN, natomiast wartość dofinansowania 49 631 330,89 PLN.