31 marca 2017 roku został zakończony nabór wniosków o dofinansowanie nr RPDS.10.04.02-IZ.00-02-227/17 dla Poddziałania 10.4.2 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy –ZIT WrOF.
W ramach konkursu złożono 6 wniosków o dofinansowanie, których wartość całkowita wynosi 4 915 288,53 zł, natomiast wartość dofinansowania (środki  europejskie) to 4 177 995,25 zł

Lista znajduje się również w zakładce o naborze.