11 stycznia 2021 r. został zakończony nabór wniosków nr RPDS.02.01.02-IZ.00-02-409/20 w trybie konkursowym dla Osi priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działania 2.1. E-usługi publiczne, Poddziałania 2.1.2 E-usługi publiczne – ZIT WrOF.”

Lista projektów złożonych w ramach naboru RPDS.02.01.02-IZ.00-02-409/20 znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze.