W dniu 09 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 podjął uchwałę nr 2949/V/16 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działanie 4.5 Bezpieczeństwo, Poddziałanie 4.5.2 Bezpieczeństwo – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.04.05.02-IZ.00-02-127/16).
 
Do dofinansowania zostało wybrane 3 projekty, których wartość całkowita wynosi 1 432 500,82 PLN,  natomiast wartość dofinansowania wynosi 1 119 485,95  PLN.
Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu oraz informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej dla oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 4.5 Bezpieczeństwo Poddziałania 4.5.2 Bezpieczeństwo – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.04.05.02-IZ.00-02-127/16) znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze.