Informujemy o zatwierdzeniu listy projektów rozstrzygającej konkurs nr  RPDS.07.01.02-IZ.00-02-074/16 uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego 2884/V/16.
Lista oraz skład Komisji Oceny Projektów dostępne również tutaj