Informujemy o zatwierdzeniu listy projektów rozstrzygającej konkurs nr RPDS.10.01.02-IZ.00-02-117/16  uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego 2880/V/16.
Lista oraz skład Komisji Oceny Projektów dostępne również tutaj