30 listopada 2016 roku został zakończony nabór wniosków o dofinansowanie nr RPDS.10.01.02-IZ.00-02-175/16 dla Poddziałania 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WrOF.
W ramach konkursu złożono 31 wniosków o dofinansowanie, których wartość całkowita wynosi 30 804 502,19 zł, natomiast wartość dofinansowania (środki  europejskie) to 25 880 916,20 zł.