28 lutego 2017 roku został zakończony nabór wniosków o dofinansowanie nr RPDS.10.02.02-IZ.00-02-221/17 dla Poddziałania 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WrOF.
W ramach konkursu złożono 14 wniosków o dofinansowanie, których wartość całkowita wynosi 13 297 914,75 zł. natomiast wartość dofinansowania (środki  europejskie) to 11 303 227,51 zł.