6 lipca 2017 roku został zakończony nabór wniosków o dofinansowanie nr RPDS.10.02.02-IZ.00-02-241/17 dla Poddziałania 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WrOF.
W ramach konkursu złożono 15 wniosków o dofinansowanie, których wartość całkowita wynosi 15 836 133,07 zł, natomiast wartość dofinansowania (środki  europejskie) to 13 423 819,42 zł.
7 lipca 2017 roku rozpoczął się etap oceny formalnej ww. wniosków o dofinansowanie.