28 czerwca 2018 roku został zakończony nabór wniosków o dofinansowanie nr RPDS.10.02.02-IZ.00-02-300/18 dla Poddziałania 10.2.2  Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WrOF.
W ramach konkursu złożono  30  wniosków o dofinansowanie, których wartość całkowita wynosi  45 256 965,33 zł, natomiast wartość dofinansowania (środki  europejskie) to 38 468 420,43 zł.

3 lipca 2018 roku rozpoczął się etap oceny formalnej ww. wniosków o dofinansowanie. Komisja Oceny Projektów działa na podstawie Regulaminu pracy KOP dla konkursów współfinansowanych z EFS ogłaszanych wspólnie przez IZ RPO WD 2014-2020 oraz ZIT w ramach RPO WD 2014-2020 zatwierdzonego 3 lipca  2018 r.