27 listopada 2017 roku został zakończony nabór wniosków o dofinansowanie nr RPDS.10.04.02-IZ.00-02-269/17 dla Poddziałania 10.4.2 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT WrOF.

W ramach konkursu złożono 5 wniosków o dofinansowanie, których wartość całkowita wynosi  19 786 077,31 zł,natomiast wartość dofinansowania (środki  europejskie) to
16 818 165,71 zł.

29 listopada 2017 roku rozpoczął się etap oceny formalnej ww. wniosków o dofinansowanie. Komisja Oceny Projektów działa na podstawie Regulaminu pracy KOP dla konkursów współfinansowanych z EFS ogłaszanych wspólnie przez IZ RPO WD 2014-2020 oraz ZIT w ramach RPO WD 2014-2020 zatwierdzonego 24 listopada 2017 r.

Lista wniosków oraz Regulamin pracy KOP znajdują się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze.