31 maja 2019 roku został zakończony nabór wniosków o dofinansowanie nr RPDS.10.04.02-IZ.00-02-347/19 dla Poddziałania 10.4.2 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT WrOF.

W ramach konkursu złożono  7 wniosków o dofinansowanie, których wartość całkowita wynosi 8 450 032,71 ,  natomiast wartość dofinansowania (środki  europejskie) to 7 181 705,60 zł.
5 czerwca 2019 roku rozpoczął się etap oceny formalnej ww. wniosków o dofinansowanie. Komisja Oceny Projektów działa na podstawie Regulaminu pracy KOP dla konkursów współfinansowanych z EFS ogłaszanych wspólnie przez IZ RPO WD 2014-2020 oraz ZIT w ramach RPO WD 2014-2020 zatwierdzonego 18 marca 2019 r.

Lista wniosków oraz Regulamin pracy KOP znajdują się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze.