ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

ogłasza nabór na kandydatów na ekspertów, biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania[1] współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) w następujących dziedzinach:

 1. Potencjał B+R i wdrożeniowy uczelni i jednostek naukowych – dopuszczalna procedura skrócona dla ekspertów I stopnia z dziedziny Przedsiębiorstwa i Innowacje oraz dla ekspertów II stopnia z dziedziny Infrastruktura B+R w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,
 2. Efektywność energetyczna – dopuszczalna procedura skrócona dla ekspertów II stopnia z dziedziny Termomodernizacja (budynki i sieci ciepłownicze) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,
 3. Systemy transportowe – dopuszczalna procedura skrócona dla ekspertów II stopnia z dziedziny Transport publiczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,
 4. Infrastruktura ekologiczna – dopuszczalna procedura skrócona dla ekspertów II stopnia z dziedziny Ochrona zasobów przyrodniczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,
 5. Gospodarka odpadami – dopuszczalna procedura skrócona dla ekspertów I stopnia z dziedziny Środowisko oraz dla ekspertów II stopnia z dziedziny Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,
 6. Gospodarka wodno-ściekowa – dopuszczalna procedura skrócona dla ekspertów I stopnia z dziedziny Środowisko oraz dla ekspertów II stopnia z dziedziny Gospodarka wodno-ściekowa, w tym ochrona wód przed zanieczyszczeniem i zaopatrzenie w wodę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,
 7. Ochrona przyrody – dopuszczalna procedura skrócona dla ekspertów II stopnia z dziedziny Ochrona zasobów przyrodniczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,
 8. Turystyka – dopuszczalna procedura skrócona dla ekspertów I stopnia z dziedziny Infrastruktura turystyczna oraz infrastruktura kultury oraz dla ekspertów II stopnia z dziedziny Infrastruktura turystyczna w tym kongresowa i targowa / Sport i rekreacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,
 9. Bezpieczeństwo – dopuszczalna procedura skrócona dla ekspertów I stopnia z dziedziny Środowisko oraz dla ekspertów II stopnia z dziedziny Zapobieganie klęskom żywiołowym i poważnym awariom / zabezpieczenia przeciwpowodziowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,
 10. Infrastruktura społeczna
 11. Infrastruktura ochrony zdrowia – dopuszczalna procedura skrócona dla ekspertów I stopnia z dziedziny Zdrowie oraz dla ekspertów II stopnia z dziedziny Infrastruktura ochrony zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,
 12. Infrastruktura mieszkalnictwa – dopuszczalna procedura skrócona dla ekspertów I stopnia z dziedziny Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich oraz dla ekspertów II stopnia z dziedziny Infrastruktura mieszkaniowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

O wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów mogą ubiegać się osoby, które nie są pracownikami instytucji zaangażowanych w realizację RPO WD 2014-2020 oraz łącznie spełniają następujące warunki:

 • korzystają z pełni praw publicznych,
 • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadają wykształcenie wyższe i legitymują się minimum dyplomem magistra albo tytułem równorzędnym, inżyniera lub posiadają licencjat,
 • posiadają minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie, w ramach której dokonywany będzie wybór projektów i prowadzony jest nabór kandydatów na ekspertów,
 • posiadają wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WD 2014-2020.

Wniosek o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów musi zawierać:

 1. wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy wraz z podpisanymi oświadczeniami:
  1. o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych osobowych w Wykazie prowadzonym przez IZ RPO WD 2014-2020 oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych,
  2. o niepozostawaniu w stosunku pracy z IZ, IP lub IW RPO WD 2014-2020,
  3. o posiadaniu wiedzy w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WD 2014-2020;
 2. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 3. kserokopie dokumentów (poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę ubiegającą się o status kandydata na eksperta) potwierdzających spełnienie warunków dotyczących wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego w wybranej dziedzinie;

W przypadku aplikowania w więcej niż w jednej dziedzinie, możliwe jest złożenie jednego Wniosku o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów, do którego należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków dotyczących doświadczenia zawodowego w każdej dziedzinie, której dotyczy wniosek. W kwestionariuszu osobowym i w opisie koperty należy wymienić wszystkie dziedziny, których dotyczy Wniosek.

Osoby ubiegające się o status kandydata na eksperta w dziedzinach: Potencjał B+R i wdrożeniowy uczelni i jednostek naukowych, Efektywność energetyczna, Systemy transportowe, Infrastruktura ekologiczna, Gospodarka odpadami, Gospodarka wodno-ściekowa, Ochrona przyrody, Turystyka, Bezpieczeństwo, Infrastruktura ochrony zdrowia, Infrastruktura mieszkalnictwa, które zainteresowane są skorzystaniem z procedury skróconej, zwolnione są ze składania kserokopii dokumentów potwierdzających spełnienie warunków dotyczących wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego. Osoby te zobligowane są jednakże, do potwierdzenia swojej współpracy z instytucją powołującą ich w ramach określonej dziedziny, poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów np.: protokołów zdawczo-odbiorczych, referencji;

Szczegółowe zasady naboru określa Regulamin powoływania kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Regulamin wraz z formularzami dokumentów aplikacyjnych dostępny jest na stronie www.rpo.dolnyslask.pl

Dokumenty aplikacyjne w wersji papierowej (w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Kandydat na eksperta – dziedzina/dziedziny: (należy wskazać dziedzinę/dziedziny, w których osoba ubiega się o status kandydata na eksperta), nie otwierać przed wpływem do Wydziału Wdrażania EFRR”) należy składać:

 •  osobiście – na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Funduszy Europejskich
Wydział Wdrażania EFRR
ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław, pok. 2020 (Sekretariat)
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30

lub

 • pocztą/przesyłką kurierską – na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Funduszy Europejskich
Wydział Wdrażania EFRR
ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław, pok. 2020
w terminie od 1 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

W przypadku składania dokumentów pocztą/przesyłką kurierską decyduje data nadania przesyłki. Wnioski złożone/ wysłane po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Wnioski złożone przez osoby ubiegające się o status kandydatów na ekspertów wraz z dołączonymi kserokopiami dokumentów nie podlegają zwrotowi.

Wykaz kandydatów na ekspertów zostanie opublikowany na stronie internetowej: www.rpo.dolnyslask.pl.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Oceny Projektów EFRR w Wydziale Wdrażania EFRR pod numerami telefonów: 71 776-96-67, 71 776-92-36, 71 776-98-00, 71 776-95-26, 71 776-95-56, 71 776-95-61, 71 776-95-36, 71 776-91-23

Zakres czynności, do których kandydat na eksperta umieszczony w Wykazie, może zostać zaangażowany przez właściwą instytucję, został określony w Regulaminie powoływania kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.